Kieli Valikko
Projektimalli

Projektijohtamismalli

Kansainvälinen projektijohtaminen perustuu viitekehyksiin ja standardeihin kuten PMI:n PMBOK ja ISO 21500. Nämä ovat kuitenkin erittäin laajoja ja ylätason kuvauksia projektijohtamisesta, joten projektijohtajan on luotava organisaatioonsa yhtenäinen projektijohtamisen prosessi. Projektijohtamismalli on vaiheistettu, yhtenäinen päätöksentekoprosessi, joka koskee organisaation kaikkea linjatyöstä poikkeavaa työskentelyä toteutustavasta (ketterät menetelmät, vesiputousmalli) riippumatta.

Yhtenäiset prosessit tukevat muutosta ja liiketoimintaa

Yhä useammassa organisaatiossa projektit mielletään tavaksi viedä läpi muutoksia tehokkaasti ja onnistuneesti. Tällöin korostuu myös tarve yhtenäiselle, yhteiselle ja selkeälle tavalle johtaa projekteja sekä tarkastella kokonaisuutta projektisalkun kautta.

Projektimallit on usein kehitetty teollisuuden isoja investointiprojekteja tai IT-projekteja varten. Koska malleissa yhdistyy sekä projektin johtamisjärjestelmä että osa teknistä sisältöä, eivät investointiprojektien mallit sovellu IT-projekteihin – ja päinvastoin. Kumpikaan ei myöskään palvele sisäisten kehittämisprojektien tarpeita.

Projektijohtamismallin tulee olla sovellettavissa kaikenlaisiin projekteihin. Lisäksi hyvä projektijohtamismalli skaalautuu LEAN-periaatteiden mukaisesti projektien kompleksisuuden mukaan, jolloin sitä ei koeta turhauttavaksi byrokratiaksi, vaan aidosti työtä tukevaksi toimintatavaksi. Yhteinen johtamismalli luo projektityölle yhteisen kielen, joka puolestaan on edellytys yhteisen projektikulttuurin rakentumiselle organisaatioon.

Johdon näkökulmasta projektijohtamismalli ja siihen kytketty näkymä projektisalkkuun tuo läpinäkyvyyttä organisaation toimintaan ja mahdollistaa ketterän päätöksenteon. Kun projektien tiedot ovat vertailukelpoisia keskenään, saadaan selkeitä raportteja tukemaan priorisointia. Se puolestaan auttaa ohjaamaan toimintaa strategian mukaisesti. 

Minkälainen on toimiva projektijohtamismalli?

Projektijohtamismallille voi siis asettaa ainakin seuraavat vaatimukset:

  1. Yhtenäisyys sekä projektien että projektisalkun johtamisen prosesseissa
  2. Ketterän päätöksenteon mahdollistava näkyvyys tekemiseen
  3. Selkeästi määritellyt roolit ja vastuut
  4. Lean-periaatteiden mukaisen toiminnan mahdollistava skaalautuvuus
  5. Yhteinen käsitteistö viestinnän helpottamiseksi

Lue lisää vaatimuksista