Kieli Valikko
Resurssienhallinta

Resurssienhallinta ja sen kehittäminen

Henkilöresurssit ovat projektiorganisaation kriittisin menestystekijä, ja valitettavasti yleensä projektien pullonkaula.

Kun organisaatioon lähdetään etsimään resurssienhallinnan ohjelmistoa, on usein taustalla pitkällinen huoli ja huuto resurssien riittävyydestä projekteissa. Perinteisesti resurssit on ohjattu projekteihin, joista kuuluu voimakkain huuto. Kun resurssienhallintaa halutaan kehittää, on hyvä pitää mielessä muutama peruslähtökohta:

  • Resurssiristiriitojen ratkominen projektisalkussa vaatii hyvän näkyvyyden resurssitilanteeseen ja yhteisymmärryksen projektien keskinäisestä priorisoinnista. Lue lisää
  • Onnistunut resurssienhallinta vaatii pohjakseen organisaatiokohtaisesti määritellyt selkeät vastuut ja toimintamallit, joilla varmistetaan tehokas yhteistyö eri roolien välillä.
  • Resurssienhallintaan ei ole yhtä ainutta ratkaisutapaa, vaan paras lähestymistapa kannattaa miettiä organisaatiokohtaisesti. Missään nimessä ohjelmisto ei ole yksinään se viisasten kivi, joka ongelman ratkaisee. 

Miten Projekti-Instituutti voi auttaa?

Projekti-Instituutti tarjoaa tukea resurssienhallinnan kehittämiseen  asiakkaan tarpeesta riippuen esim. seuraavasti:

Nykytilan kartoitus

  • Nykytilan kartoituksella saadaan kuva organisaatiossa käytössä olevista projektisuunnittelun ja -seurannan toimintatavoista ja eri roolien kyvykkyydestä omaksua resurssienhallinnan uusia käytäntöjä.
  • Nykytilan ja tavoitetilan ero määrittää sen, kuinka suuresta harppauksesta esim. osaamisen päivittämisen suhteen uusien toimintatapojen tai resurssienhallinnan tukiohjelmiston käyttöönotossa on kyse.

Käytäntöjen ja prosessien kuvaus ja päivitys

  • Käytössä olevat projektinhallinnan käytännöt ja prosessit on syytä kuvata ja laittaa kuntoon ennen resurssienhallinnan tukiohjelmiston valintaa. Tämä luo hyvän pohjan ohjelmiston valinnalle ja käyttöönotolle.
  • Toimivilla ja organisaation toimintaan sovitetuilla prosesseilla varmistetaan, että ohjelmisto luo aitoa hyötyä sen käyttäjille.

Tukiohjelmiston valintakriteerien määrittely

  • Asiakkaan tarpeen ja määriteltyjen käytäntöjen perusteella voidaan tukea resurssienhallinnan tukiohjelmiston valintakriteerien laatimista. Kun valintakriteerit ovat alusta alkaen selkeät, myös valinta on systemaattisempi ja perustellumpi.

Suositukset tukiohjelmistolle

  • Voimme myös tukea asiakasta tutustumalla kartoitettaviin resurssienhallinta-ohjelmistoihin (joko yhdessä asiakkaan kanssa tai itsenäisesti) ja laatimalla suosituksen valittavasta ohjelmistosta.
  • Suosituksen laatiminen toki vaatii myös, että meillä on riittävä  ymmärrys asiakkaan nykytilasta.