Kieli Valikko
jättiläiskuva_blogi

Projekti-Instituutin blogi

4.4.2011 10.50

Mikä on projektikulttuurin heikoin lenkki – alustavia tutkimustuloksia

Päivi Hoverfält

Projekti-Instituutti toteuttaa parhaillaan kyselytutkimusta suomalaisen projektitoiminnan kypsyystasosta. Arviointi pohjautuu Projekti-Instituutin kehittämään Infocus-viitekehykseen, jonka mukaan projektikulttuuri muodostuu kolmesta osa-alueesta:
  • Projektijohtamisen prosessit: Yhteiset prosessit, menetelmät ja työkalut luovat pohjan yhdenmukaisille käytännöille yksittäisten projektien ja projektisalkun johtamisessa sekä resurssien hallinnassa.
  • Projekteihin osallistuvien osaaminen: Mitä merkittävän osan organisaation toiminnasta projektit muodostavat, sitä enemmän korostuu projektinhallinnan osaamistarve sekä johtamistaitojen merkitys
  • Projektien toimintaedellytykset: Onnistumisen edellytyksenä ovat myös projektitoimintaa tukevat organisaatiorakenteet, johdon tuki sekä resurssit projektitoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen

Käynnissä oleva tutkimus kartoittaa suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kypsyystasoa näillä kolmella osa-alueella, sijoittaen vastaajaorganisaatiot kullakin alueella tasoille 0–5.  Lisäksi tutkimuksen avulla arvioidaan projektien onnistumista tuotos-, aikataulu- ja kustannustavoitteiden saavuttamisen sekä liiketoimintahyötyjen toteutumisen suhteen.

Tätä kirjoittaessa kyselyn vastausaika on juuri päättymässä ja ensimmäiset tulokset ovat käsillä. Kyselyyn on vastannut projektitoiminnan kehittäjiä, projektipäälliköitä ja johdon edustajia lähes sadasta organisaatiosta. Alustavien tulosten mukaan projektikulttuurin vahvimpana osa-alueena on tyypillisesti prosessit. Yhä useammalla suomalaisella yrityksellä ja julkisella organisaatiolla on käytössään projektimalli tai projektikäsikirja, joka kuvaa, millaisia vaiheita ja rooleja projektin toteutukseen sisältyy ja mitä dokumentteja projektin aikana tulee tuottaa. Myös projektisalkunhallinta näyttää olevan monessa talossa arkipäivää, sillä projektien muodostamaa kokonaisuutta tarkastellaan useimmissa vastaajaorganisaatioissa. Projekti-ideoiden systemaattinen arviointi ja vertailu sekä projektisalkun arvon analysointi on tulosten mukaan kuitenkin varsin harvinaista.

Tutkimuksen alustavien tulosten perusteella projektikulttuurin toinen kivijalka eli projektijohtamisen osaaminen on keskimäärin melko vahvaa etenkin projektipäälliköillä, joiden koulutukseen panostetaan useimmissa vastaajaorganisaatioissa. Sen sijaan projektien omistajien ja ohjausryhmien jäsenten projektijohtamisosaamisessa näyttää olevan parantamisen varaa, ja heille on myös harvemmin tarjolla koulutusta projektien ohjaamiseen.

Alustavien tulosten valossa projektikulttuurin heikoimmaksi lenkiksi muodostuu useimmissa organisaatiossa projektien toimintaympäristö. Tulosten mukaan johdon tuki ja kiinnostus projektityötä kohtaan ei aina näy käytännössä, eikä projektien onnistumisesta palkita. Useimmissa vastaajaorganisaatiossa projektin onnistumista ei myöskään arvioida systemaattisesti, jolloin onnistumisista ja epäonnistumisista on vaikea ottaa opiksi. Projektien epäonnistumisen syitä kysyttäessä yleisimpänä haasteena mainitaan resurssit: projektit joutuvat taistelemaan resursseistaan ja joustamaan linjatyön edeltä. Toiseksi yleisimmäksi esteeksi projektien menestykselle nousevat epäselvästi asetetut tavoitteet, mikä myös vihjaa puutteisiin projektien omistajuudessa. Kuulostaako tutulta – painitko samojen haasteiden parissa omassa organisaatiossasi?

Kypsyysarvioinnin lopulliset tulokset analysoidaan tulevien viikkojen aikana. Tarkempien analyysien avulla selvitetään, johtaako projektikulttuurin korkea kypsyystaso parempiin tuloksiin eli onnistuneempien projekteihin. Lisäksi tarkastellaan muun muassa, vaihteeleko projektitoiminnan kypsyystaso toimialan tai organisaation koon mukaan. Jos mielenkiintosi tutkimuksen tuloksia kohtaan heräsi, lisää tuloksia julkaistaan myöhemmin tässä blogissa ja Projekti-Instituutin kotisivuilla.

Päivi Hoverfält (o.s. Lehtonen) toimii projektijohtamisen konsulttina Projekti-Instituutissa.


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi